Desenvolupament personal a través de les arts escèniques

Codi ètic Espai Philae

Normes generals

Assistència

L’assistència a les classes dels cursos on t’has matriculat és fonamental i obligatòria. Les formacions a Espai Philae són professionals i suposa un compromís que comença per NO faltar. L’alumnat és responsable del coneixement de les regles d’assistència a la formació específica on participis. Si hi hagués alguna incidència puntual per motius de força major, també és responsable d’informar la Coordinació Acadèmica (Anna Masides) amb antelació suficient. La no-assistència d’una persona del grup pot ocasionar canvis puntuals a la sessió.

   

Puntualitat

Per a un bon procés individual i grupal, la puntualitat és absolutament obligatòria. És una mostra de respecte de cara al procés personal i al dels companys. Cal estar present i preparat per treballar a l’hora exacta en què la classe comença. En cas d’urgència cal avisar l’assistent del grup o la Coordinació Acadèmica amb el temps suficient abans de començar la classe.

   

Vestuari

Totes les activitats de l’escola s’han de fer amb roba de xandall o malles i sense sabates. Les sabates s’han de deixar a l’entrada del centre.

2. Reglamentació alumnat

Professionalitat

L’alumne/a ha de comportar-se de manera professional envers tots i cadascun dels participants de la formació, incloent-hi els membres del professorat i coordinació de Philae. Això implica un tracte respectuós fins i tot en el cas de desacords i/o diferències irreconciliables de caràcters o sobre un tema de discussió.

Ètica

Estan terminantment prohibides les actituds o comportaments que derivin en violència física o verbal. Qualsevol situació que degeneri en l’atac físic o verbal cap a qualsevol alumne i/o professor/a de Philae, així com cap a la pròpia escola, serà causa immediata d’expulsió i podrà ser denunciat.

Ús dispositius

L’ús de telèfons mòbils és terminantment prohibit durant el transcurs de les classes. Aquests hauran de romandre apagats i amb les alarmes desconnectades.

Dret d’admissió

Anna Sabaté, directora d’Espai Philae, es reserva el dret d’admissió de cada alumne/a així com d’expulsió. En el cas d’expulsió de la formació a causa de faltes d’assistència, puntualitat i/o comportament inapropiat dins dels protocols establerts aquí (Ètic, Ús dispositius) així com en cas de baixa per part del/la participant un cop iniciada la formació, no es reemborsarà el cost del curs realitzat ni de la part pendent. Si l’alumne/a tingués pagaments pendents, els haurà d’abonar totalment.

Informació sanitària

Per realitzar els cursos programats a Espai Philae cal estar en bon estat de salut física i mental. En alguns casos es recomanarà assistència a metges i/o terapeutes perquè els estudiants puguin tenir un seguiment i un suport adequat en el seu procés formatiu.

Cessació cursos

Un cop iniciades les classes de qualsevol dels cursos programats, l’abandonament per decisió de l’alumne/a no serà motiu en cap cas del retorn total o parcial de l’import abonat. En cas de quedar imports pendents de pagament s’han d’abonar fins a completar l’import total del curs.

3. Pràctica professional

Marc seguretat

L’exercici de la tasca professional de les persones que imparteixin classes a Teatre i Consciència© implica el reconeixement de la responsabilitat ètica i pedagògica envers els alumnes. Les activitats formatives que duguin a terme s’han de dur a terme en un marc de seguretat adequat. Els formadors de Teatre i Consciència© han de dur a terme les seves pràctiques dins dels límits de la seva formació.

Confidencialitat

El professorat haurà de protegir la confidencialitat de l’alumne/a i del que esdevingui a les classes.

Comunicacions

Les comunicacions amb els alumnes, així com lliurament de material de treball previ a les classes, es faran mitjançant la figura de la coordinadora acadèmica Anna Masides (Anni).

Drets d’imatge

Sol·licitar sempre el permís de cada alumne a l’hora de fer fotografies i/o altres tipus d’enregistraments. L’escola prèviament haurà sol·licitat per via escrita el permís de cada alumne.

Inclusió i diversitat

Ser conscients i respectuosos amb la procedència cultural i la individualitat de les persones amb els que treballa, així com amb els seus costums i normes diferents, incloent-hi aquelles basades en l’edat, identitat de gènere, raça, ètnia, cultura, origen, religió, orientació sexual, discapacitat, llengua i estatus socioeconòmic. Els formadors intentaran evitar en les seves sessions de treball qualsevol prejudici en aquest sentit.

Ètica

El professorat haurà d’exercir la seva professió de manera competent i sobre la base de l’ètica personal i professional proposada pel codi ètic, abstenint-se de qualsevol conducta que pugui resultar nociva per a la professió i per als alumnes.